PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIETOKRZYSKA

STRUCTURE AND
ENVIRONMENT

ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I ENERGIA

PL

ENG

 
O CZASOPIŚMIE
 
Biuro czasopisma
» Adres i telefon
 
Zasady ogólne
» Zakres tematyczny czasopisma

« Procedura recenzowania

Wszystkie prace zgłoszone do Redakcji są recenzowane przez niezależnych recenzentów, wybranych ze środowiska naukowego spośród wybitnych znawców zagadnień z danego działu nauki. Opinie recenzentów, wyrażone na formularzu recenzji, zawierają jednoznaczne wnioski dotyczące celowości publikacji artykułu i stanowią podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji przez Redakcję.

Zasady recenzowania zawarte w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. stosowane przez Redakcję Kwartalnika Structure and Environment.

  • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej w której afiliowany jest autor publikacji,
  • Każdy recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
  • Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia,
  • Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma naukowego,
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.
     » Pobranie formularza recenzji

Recenzenci:
Vadym Abyzov, Elżbieta Bezak-Mazur, Janusz Brol, Jarosław Gawdzik, Wojciech Gilewski, Zdzisław Hejducki, Lucjan Kamionka, Paweł Kossakowski, Edward Kujawski, Paweł Mieczkowski, Piotr Nita, Wiesława Nocuń-Wczelik, Paulina Obara, Łukasz Orman, Tadeusz Orzechowski, Zdzisława Owsiak, Dariusz Ozimina, Urszula Pawlak, Wojciech Piasta, Jerzy Piotrowski, Arkadiusz Płoski, Anna Rabajczyk, Urszula Radoń, Magdalena Rogalska, Lech Rudziński, Zbigniew Rusin, Vladimir Sidorov, Anna Skawińska, Jacek Szewczyk, Andrzej Szychowski, Grzegorz Świt, Jerzy Wawrzeńczyk, Stanisława Wehle-Strzelecka, Maria Włodarczyk, Bogdan Wolski.

» Otwarty dostęp
» Deklaracja o wersji pierwotnej
 
 Copyright © Kielce University of Technology

Administrator: Marek Białek