PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIĘTOKRZYSKA

STRUCTURE AND
ENVIRONMENT

ARCHITEKTURA, INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ENERGETYKA I GÓRNICTWO

PL

ENG

 
DLA AUTORÓW
1. Przygotowanie referatu 
 
Ogólne: Autorzy są odpowiedzialni za treść artykułów, w tym prawa autorskie i formatowanie tekstu. Artykuł powinien być napisany w języku angielskim. Wszystkie obrazy i rysunki powinny być dostarczone jako osobne pliki.
Pobierz wytyczne dla autorów

2. Złożenie referatu 
 
Artykuły do publikacji w czasopiśmie Structure and Environment oraz licencje autorskie są przesyłane w Editorial Manager:
https://www.editorialmanager.com/sae/
Zaleca się podanie kodów ORCID dla każdego współautora. Wymagane jest podpisanie umowy licencyjnej.
Pobieranie umowy licencyjnej
 
3. Prawa autorskie 
  • Przesłanie artykułu do czasopisma Structure and Environment oznacza, że materiał jest dziełem oryginalnym i niepublikowanym, nie podlegającym publikacji w innym miejscu.
  • Jeżeli wymagana jest zgoda na publikację jakiejkolwiek części materiału, powinna ona zostać uzyskana przez autora.
  • Zarówno autor korespondencyjny, jak i pozostali współautorzy są odpowiedzialni za zatwierdzenie artykułu do publikacji w czasopiśmie Structure and Environment.
4. Proces recenzowania 
  • Redakcja powołuje dwóch recenzentów, których nazwiska są ukryte przed autorami.
  • Dane autorów są nieznane recenzentom.
  • Artykuł zostanie opublikowany w SaE pod warunkiem, że recenzje będą pozytywne. Jeśli recenzenci mają jakieś uwagi, autorzy otrzymują recenzje do przeczytania i rozważenia tych uwag.
  • O tym, czy artykuł spełnia wszystkie wymagania, tj. formalne i naukowe, decyduje redaktor.
  • Publikacja artykułu wymaga ostatecznej akceptacji autora.
  • Z chwilą ukazania się publikacji w formie drukowanej i elektronicznej w Internecie nie ma możliwości zmiany treści artykułu.
5. Opłaty 

Publikowanie artykułu jest bezpłatne.
 
6. Polityka otwartego dostępu 

OPEN ACCESS „Structure and Environment” to czasopismo typu open access, w którym wszystkie treści są dostępne bezpłatnie w wersji pełnotekstowej. Zawartość czasopisma udostępniana jest na licencji CC BY-NC-ND 3.0 . Szanujemy i promujemy zasady etyki wydawniczej. Kierując się wytycznymi Cope, mamy pewność, że wszyscy uczestnicy procesu wydawniczego postępują zgodnie z tymi zasadami.
Zgłoszenia artykułów do publikacji w czasopiśmie STRUCTURE and ENVIRONMENT należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej:
https://www.editorialmanager.com/sae/

PŁATNOŚĆ ZA PUBLIKACJĘ
Zgłoszenie referatów jest bezpłatne. Nadesłane prace są przyjmowane do publikacji po pozytywnej opinii dwóch niezależnych recenzentów. Po zaakceptowaniu publikacji Autor nie wnosi opłaty za przetwarzanie artykułu.