PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIETOKRZYSKA

STRUCTURE AND
ENVIRONMENT

ARCHITEKTURA, INŻYNIERIA LĄDOWA i TRANSPORT, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ENERGETYKA I GÓRNICTWO

PL

ENG

 
O CZASOPIŚMIE
 
Biuro czasopisma
» Adres i telefon
 
Zasady ogólne
» Zakres tematyczny czasopisma
» Oświadczenie dotyczące etyki publikacji o polityka wobec naruszeń etyki

« Procedura recenzowania

Wszystkie prace zgłoszone do Redakcji są recenzowane przez niezależnych recenzentów, wybranych ze środowiska naukowego spośród wybitnych znawców zagadnień z danego działu nauki. Opinie recenzentów, wyrażone na formularzu recenzji, zawierają jednoznaczne wnioski dotyczące celowości publikacji artykułu i stanowią podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji przez Redakcję.

Zasady recenzowania zawarte w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. stosowane przez Redakcję Kwartalnika Structure and Environment.

  • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej w której afiliowany jest autor publikacji,
  • Każdy recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
  • Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia,
  • Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma naukowego,
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.
     » Formularz recenzji
     » Deklaracja recenzenta o niewystąpieniu konfliktu interesów

» Otwarty dostęp
» Deklaracja o wersji pierwotnej
 
 Copyright © Kielce University of Technology

Administrator: Marek Białek